2022 Michigan Sahānā Board

IMG_1219.jpg
President
Sahita Manda
Sahana_v1-174.heic
Vice-President
Sudharsana Kali Lakshminarasimhan
Screenshot 2022-01-11 at 5.36.46 PM.png
Dance Chair
Parasar Athmakuri
IMG_5872.jpg
Concert Chair
Debrini Sarkar
89c11786-1b1f-4571-a919-dbc2539fd8bd.heic
Music Chair
 Anirudh Rao
2819B142-A013-49A5-862F-D283DB06FA0E_1_102_o.jpeg
Public Relations Chair 
Navya Paingol
IMG_6941_Original.heic
Treasury Chair
Akshay Gopinathan